Πωλήσεις: 210-9625100   
Προιόντα

Online Προϊόντα


Τα προϊόντα της Hellastat έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων όσων έχουν συχνά ή περιοδικά την ανάγκη επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Οι οικονομικοί αναλυτές, οι χορηγητές δανείων, τα στελέχη των οικονομικών και εμπορικών διευθύνσεων, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν άμεσα πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, δανειολήπτες κ.α..

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι, οι ερευνητές, η ακαδημαϊκή κοινότητα και όλοι οι άλλοι που περιοδικά κάνουν χρήση στατιστικών και οικονομικών στοιχείων έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις εταιρείες και τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Σχεδόν όλα τα προϊόντα έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (MS-Excel) και δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

  • Προϊόντα Εταιρικής Πληροφόρησης
  • Προϊόντα Αξιολόγησης Φερέγγυότητας
  • Λίστα Πελατολογίου
  • Προϊόντα Προσαρμοσμένων Αναφορών
  • Προϊόντα Κλαδικής Ενημέρωσης